ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
bulletนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
bulletแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
dot
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot

dot
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

 

ชุดที่ 41 ประจำปี 2565

 

   
  นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์  
  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

   
แพทย์หญิงบุญล้วน พันธุมจินดา นายแพทย์สุรชัย ติษยาธิคม
     
     

  

   

นางปราณี ชวลิตธำรง

  นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา

 

     
     
     

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.