ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
bulletนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bulletแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
dot
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot

dot
dot
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
dot
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

   
  นางอรัญญา วิริยะโพธิ์ชัย  
  ผู้จัดการ  
     
 
นางนภัสนันท์ พชรธนา
นางสาวจิตรา จงวัฒนา

หัวหน้าฝ่ายเงินกู้
หัวหน้าฝ่ายการเงินนางสาวสุภาพร บรมเจต
นางเครือ จิรกาญจน์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         
       
  นางสาวกานต์ธิดา อนุไวยา      
  เจ้าหน้าที่บัญชี      


Copyright © 2011 All Rights Reserved.