ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
bulletนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
bulletแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
dot
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot

dot
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

 

 

 

ชุดที่ 41 ประจำปี 2565

 

 

 

 

 

  คณะกรรมการอำนวยการ  
1. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัย โลเกตุ กรรมการ
3. นางสุวรรณา เธียรอังกูร กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สมยา กรรมการ
5. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ เลขานุการ
             
   

 

  คณะกรรมการเงินกู้สามัญ  
1. นายเรืองชัย โลเกตุ ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ กรรมการ
3. นางพรพิศ ศุขสมาน กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สมยา เลขานุการ
         
       

  

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้  
1. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายเรืองชัย โลเกตุ อนุกรรมการ
3. นางสาวสรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์ อนุกรรมการ
         
     

   

  คณะอนุกรรมการการศึกษาและสมาชิกสัมพันธ์  
1. นางสาวพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ ประธานอนุกรรมการ
2.

นางสาวเพชรา

จิตรบรรจง อนุกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา คุ้มโภคา อนุกรรมการ
4. นางพัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย อนุกรรมการ
         
     

  

  คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียบและข้อบังคับ  
1. นางสุวรรณา เธียรอังกูร ประธานอนุกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ อนุกรรมการ
3. นางสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ อนุกรรมการ
4. นายพรชัย สินเจริญโภไคย อนุกรรมการ
           
       

  

  คณะอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร  
1. นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ ประธานอนุกรรมการ
2. างสาวพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ อนุกรรมการ
3. นายอาคม สาลี อนุกรรมการ
4. นายพรชัย สินเจริญโภไค อนุกรรมการ
             
     

 

  คณะอนุกรรมการลงทุน  
1. แพทย์หญิงมยุรา กุสมุภ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายเรืองชัย โลเกตุ อนุกรรมการ
3. างสุวรรณา เธียรอังกูร อนุกรรมการ
4. นางพรพิศ ศุขสมาน อนุกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ สมยา อนุกรรมการ
               
       

 

 

  คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสหกรณ์  
1. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา
2. นายเรืองชัย โลเกตุ ประธานอนุกรรมการ
3. นางสุวรรณา เธียรอังกูร อนุกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สมยา อนุกรรมการ
5. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ อนุกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร บรมเจต เลขานุการ
       
               
   

  

  กรรมการดำเนินการผู้ได้รับมอบอำนาจอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัย โลเกตุ รองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา เธียรอังกูร รองประธานกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สมยา กรรมการและเหรัญญิก
5. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
             
     

  Copyright © 2011 All Rights Reserved.