ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
dot
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
dot
รวมลิงค์เว็บ
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot
Newsletter

dot
dot
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
dot


จองโรงแรมทั่วไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัทขนส่ง จำกัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า tbs
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์


คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

ชุดที่ 39 ประจำปี 2563

 

  คณะกรรมการอำนวยการ  
1. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ กรรมการ
3. นางสุวรรณา เธียรอังกูร กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์ กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ กรรมการ
             
     

 

  คณะกรรมการเงินกู้สามัญ  
1. นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสันทนา ปิยะนิกุล เลขานุการ
3. นางฐิตาภรณ์ ภูติภิณโยวัฒน์ กรรมการ
       
     

  

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้  
1. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายภูวนัย เกษสระ อนุกรรมการ
3. นายพรชัย สินเจริญโภไคย อนุกรรมการ
         
     

   

  คณะอนุกรรมการการศึกษาและสมาชิกสัมพันธ์  
1. นางอรุณ บ่างตระกูลนนท์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางอนงค์ เพ็ญภู่ อนุกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ อนุกรรมการ
         
         
 

  

  คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียบและข้อบังคับ  
1. นางสุวรรณา เธียรอังกูร ประธานอนุกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ อนุกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ อนุกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์ อนุกรรมการ
           
       

  

  คณะอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร  
1. นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ ประธานอนุกรรมการ
2. ายพรชัย สินเจริญโภไคย อนุกรรมการ
3. นางสาวสรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์ อนุกรรมการ
         
         
 
 

 

  คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสหกรณ์  
1. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสุวรรณา เธียรอังกูร อนุกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์ อนุกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ อนุกรรมการ
5. นางอรัญญา วิริยะโพธิ์ชัย เลขานุการ
             
     

  

  กรรมการดำเนินการผู้ได้รับมอบอำนาจอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา เธียรอังกูร รองประธานกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์ กรรมการและเหรัญญิก
5. นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ กรรมการและเลขานุการ
             
     

  Copyright © 2011 All Rights Reserved.