ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
bulletนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bulletแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
dot
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot

dot
dot
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
dot
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

 

 

 

ชุดที่ 40 ประจำปี 2564

 

 

 

 

 

  คณะกรรมการอำนวยการ  
1. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา เธียรอังกูร กรรมการ
3. นายเรืองชัย โลเกตุ กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์ กรรมการ
5. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
             
   

 

  คณะกรรมการเงินกู้สามัญ  
1. นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสันทนา ปิยะนิกุล กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ กรรมการ
4. นางฐิตาภรณ์ ภูติภิณโยวัฒน์ เลขานุการ
         
     

  

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้  
1. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายเรืองชัย โลเกตุ อนุกรรมการ
3. นางสาวสรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์ อนุกรรมการ
         
     

   

  คณะอนุกรรมการการศึกษาและสมาชิกสัมพันธ์  
1. นางอนงค์ เพ็ญภู่ ประธานอนุกรรมการ
2. นางพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ อนุกรรมการ
3. นางสาวเพชรา จิตรบรรจง อนุกรรมการ
         
         
 

  

  คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียบและข้อบังคับ  
1. นางสุวรรณา เธียรอังกูร ประธานอนุกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ อนุกรรมการ
3. นางพรพิศ ศุขสมาน อนุกรรมการ
4. นายสันตกิจ นิลอุดมศักดิ์ อนุกรรมการ
           
       

  

  คณะอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร  
1. นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ ประธานอนุกรรมการ
2. างสาวพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ อนุกรรมการ
3. นายสันตกิจ นิลอุดมศักดิ์ อนุกรรมการ
4. นางสาวเพชรา จิตรบรรจง อนุกรรมการ
             
     

 

  คณะอนุกรรมการลงทุน  
1. แพทย์หญิงมยุรา กุสมุภ์ ประธานอนุกรรมการ
2. างสุวรรณา เธียรอังกูร อนุกรรมการ
3. นายเรืองชัย โลเกตุ อนุกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์ อนุกรรมการ
5. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ อนุกรรมการ
6. นางพรพิศ ศุขสมาน อนุกรรมการ
               
     

 

 

  คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสหกรณ์  
1. นางสุวรรณา เธียรอังกูร ประธานอนุกรรมการ
2. นายเรืองชัย โลเกตุ อนุกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์ อนุกรรมการ
4. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ อนุกรรมการ
5. นางอรัญญา วิริยะโพธิ์ชัย เลขานุการ
             
   

  

  กรรมการดำเนินการผู้ได้รับมอบอำนาจอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา เธียรอังกูร รองประธานกรรมการ
3. นายเรืองชัย โลเกตุ รองประธานกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์ กรรมการและเหรัญญิก
5. นายอำนาจ บุญเครือพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
             
     

  Copyright © 2011 All Rights Reserved.