ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
dot
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
dot
รวมลิงค์เว็บ
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot
Newsletter

dot
dot
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
dot


จองโรงแรมทั่วไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัทขนส่ง จำกัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า tbs
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์


คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

ชุดที่ 39 ประจำปี 2563

แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ นายอำนาจ บุญเครือพันธ์ุ นางสุวรรณา เธียรอังกูร นางเบญจวรรณ ยงค์สมบูรณ์ นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการและเหรัญญิก  กรรมการและเลขานุการ 
         

นส.อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ นส.พิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ นางอนงค์ เพ็ญภู่ นางสาวสรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์ นส.จันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์
กรรมการผู้แทนเขต 1 กรรมการผู้แทนเขต  1 กรรมการผู้แทนเขต  2 กรรมการผู้แทนเขต 3 กรรมการผู้แทนเขต 4
         

นางฐิตาภรณ์ ภูติภิณโยวัฒน์ นายพรชัย สินเจริญโภไคย นางอรุณ บ่างตระกูลนนท์ นส.สันทนา ปิยะนิกุล นายภูวนัย เกษสระ
กรรมการผู้แทนเขต 5 กรรมการผู้แทนเขต 6 กรรมการผู้แทนเขต 7 กรรมการผู้แทน ที่ประชุมใหญ่ กรรมการผู้แทน ที่ประชุมใหญ่

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.