ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
bulletนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bulletแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
dot
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot

dot
dot
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
dot
หน้าหลัก

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ขอขอบคุณสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

รับสมัครสมาชิกเพื่อรับการการหยั่งเสียงเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41

Download ประกาศฯ ได้ที่นี่ : ประกาศการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ชุดที่ 41

Download ใบสมัคร ได้ที่นี่ : ใบสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง กก ชุดที 41

 

 ขอรับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการของสมาชิก

 

Download :  แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ

 

 

ขอความร่วมมือ "งดทำธุรกรรมเงินสด" ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Download : แบบฟอร์มคำขอพักการชำระหนี้ ปี 2564

 

 

 

การผูกบัญชี ATM ธนาคารกรุงไทย กับบัญชีสหกรณ์/ หลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมในการถอน

 Download : แบบฟอร์มการผูกATM

การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564

Download :

คำขอรับทุนสมาชิกสามัญ

 

Download :
คำขอรับทุนสมาชิกสมทบ

 

 

 

การเพิ่มงวดเงินกู้สามัญ/การเพิ่มเพดานหุ้นสามชิกสามัญ/การส่งค่าหุ้นเพิ่มของสมาชิกสมทบ

 

 

 

อััตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อััตราดอกเบี้ยเงินกู้Copyright © 2011 All Rights Reserved.