อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ห้าล้านบาทขึ้นไป 2.75
หนึ่งแสนบาทถึงห้าล้านบาท 2.50
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 2.25
เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
เงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
เงินฝากสุขใจ 24 เดือน 2.75
เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ปี พ.ศ. อัตราเงินปันผล (ร้อยละ) อัตราเฉลี่ยคืน (ร้อยละ)
2564 7.00 20.00
2563 7.20 22.00
2562 7.20 22.00
2561 7.10 20.00
2560 7.10 19.17

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.25
เงินกู้พิเศษ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5.50
เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดินเกินกว่า 1 ไร่ 5.50
เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อรถยนต์ 5.50
เงินกู้พิเศษ เพื่อลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว 5.50
เงินกู้พิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 5.75
เงินกู้พิเศษอเนกประสงค์ 5.75
เงินกู้สามัญ 5.75
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.75
เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ข่าวประกาศ

สำหรับสมาชิก

กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี พ.ญ.มยุรา กุสุมภ์ เป็นประธาน...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้ังที่ 3/2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี พญ. มยุรา กุสุมภ์ ประธาน....

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 6 ในวันอังคารที่ 19 กรกฏาคม พศ.2565 เวลา 13.00-16.30 น ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี พญ. มยุรา กุสุมภ์ ประธาน....

ผลการดำเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

"บริการสมาชิกด้วยหัวใจประดุจญาติมิตร คิดวิธีหารายได้ ใส่ใจสมาชิก ทุกชีวิตเชื่อมั่น ผูกพันสหกรณ์"

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

Get In Touch

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

02-9510000 ต่อ 99183

โทรสาร 02-5897195

© สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex