ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
dot
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
dot
รวมลิงค์เว็บ
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot
Newsletter

dot
dot
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
dot


จองโรงแรมทั่วไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัทขนส่ง จำกัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า tbs
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์


รับสมัครสมาชิก สอวพ. article

***โปรดทราบ*** สมาชิกสมทบ สอวพ. (พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ)

เมื่อได้รับบรรจุเป็นข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกสมทบทันที !!!

หากต้องการสมัครเป็นสมาชิก สอวพ. สามารถยื่นเอกสาร ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ (อาคาร 9) ใช้เอกสาร ดังนี้

1. ใบสมัครสมาชิก ประกอบด้วย

- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(ดาวน์โหลด PDF / WORD)

- หนังสือยินยอมจากคู่สมรส

(ดาวน์โหลด PDF / WORD)

- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน (3 ชุด)

(ดาวน์โหลด PDF / WORD)

- พินัยกรรมแบบธรรมดา

(ดาวน์โหลด PDF / WORD)

- หนังสือแสดงตัวตน

(ดาวน์โหลด PDF / WORD)

2. สำเนาเอกสาร 

- บัตรประชาชน

- ทะเบียนบ้าน

- Book bank กรุงไทย 

- คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ

ผู้สมัครภายในวันที่ 8 ก.ค. 63 จะได้รับสิทธิสมาชิกทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ !!!
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
Copyright © 2011 All Rights Reserved.