ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
dot
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
dot
รวมลิงค์เว็บ
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot
Newsletter

dot
dot
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
dot


จองโรงแรมทั่วไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัทขนส่ง จำกัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า tbs
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์


รายงานประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด article

วาระการประชุม

 
 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 
 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 
 

วาระที่ 3 รับรองรายงานประจำปี 2561

 
 

วาระที่ 4 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561

 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561

 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561

 
 

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 2562

 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่ายในการดำเนินงานประจำปี 2562

 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

 
 

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

 
 

วาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2562

 
 

วาระที่ 12 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562

 
 

วาระที่ 13 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

 
 

วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ

 
  กดที่นี่เพื่ออ่านเอกสาร  

 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
Copyright © 2011 All Rights Reserved.