ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
bulletนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bulletแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
dot
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot

dot
dot
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
dot
พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ

 

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สหกรณ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
  • E-Book (โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

ระเบียบ

รวมระเบียบสหกรณ์ 2560
♦ ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560
 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรหรือบิดา หรือมารดา พ.ศ. 2560 
♦ ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
 ระเบียบฯว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2560 
 ระเบียบฯว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560
♦ ระเบียบฯว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบกลุ่มอื่นๆ พ.ศ. 2560
♦ ระเบียบว่าด้วยเงินฝากประจำสุขใจ 24 เดือน พ.ศ.2560
 ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการ รืนักงานกระทรวงสาธารณสุข  หรือลูกจ้างชั่วคราว  หรือลูกจ้างเหมาบริการ พ.ศ. 2560 
♦ ะเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการ พ.ศ.2560
♦ ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำการสมรส พ.ศ. 2561
♦ ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการกรณีสมาชิกเจ็บป่วย พ.ศ. 2561
♦ ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด พ.ศ.2561
♦ ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารรประโยชน์เพื่อสวัสดิการการสมรสแล้วไม่มีบุตร พ.ศ. 2561
♦ ระเบียบฯว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561

ประกาศ

ภารกิจคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ( จัดทำปี 2564)

 

ข้อบังคับ

♦ ข้อบังคับ ปี 2564

 
Copyright © 2011 All Rights Reserved.