ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
dot
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
dot
รวมลิงค์เว็บ
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot
Newsletter

dot
dot
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
dot


จองโรงแรมทั่วไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัทขนส่ง จำกัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า tbs
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์


พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ

                              พระราชบัญญัติ/กฏ/ระเบียบ

♦ ประกาศจรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์
♦ พรบ.สหกรณ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ปี 2553
♦ รวมข้อบังคับ
 กฏกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  
รวมระเบียบสหกรณ์ 2560

ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรหรือบิดา หรือมารดา พ.ศ. 2560 
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
ระเบียบฯว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2560 
 ระเบียบฯว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560
♦ระเบียบฯว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบกลุ่มอื่นๆ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากประจำสุขใจ 24 เดือน พ.ศ.2560

ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการ  รืนักงานกระทรวงสาธารณสุข  หรือลูกจ้างชั่วคราว  หรือลูกจ้างเหมาบริการ พ.ศ. 2560 

ะเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการ พ.ศ.2560

ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำการสมรส พ.ศ. 2561
ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการกรณีสมาชิกเจ็บป่วย พ.ศ. 2561
ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด พ.ศ.2561
ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารรประโยชน์เพื่อสวัสดิการการสมรสแล้วไม่มีบุตร พ.ศ. 2561
ระเบียบฯว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561
 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.