ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
bulletนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
bulletแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
dot
dot
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletสันนิบาตสหกรณ์ฯ
bulletกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
bulletภาคีสหกรณ์บางเขน
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
dot

dot
พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ

 

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สหกรณ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
  • E-Book (โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

นโยบาย

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโบบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระเบียบ

ระเบียบ สอ.วพ.ปี 2564

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2564

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2564

ประกาศ

ภารกิจคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ( จัดทำปี 2564)

ประกาศ ที่ 5/2561 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ประกาศ ที่ 9/63 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสุขใจ 24 เดือน

ประกาศ ที่ 11/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ

ประกาศ ที่ 12/2564 กำหนดอัตราร้อยละของเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ

 

ข้อบังคับ

♦ ข้อบังคับ ปี 2564

 
Copyright © 2011 All Rights Reserved.